DARŻEWO

Ośrodek Terapii i Uzależnień 

DARŻEWO

Ośrodek Terapii i Uzależnień 

DARŻEWO

Ośrodek Terapii i Uzależnień 
Program pomocy osobom bezdomnym, Edycja 2019

Zadanie realizowane będzie od 01.03.2019r.do 31.12.2019r. na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnego w Darżewie. Działania zawarte w projekcie skierowane są bezpośrednio do 8 osób bezdomnych przebywających na terenie Ośrodka. W ramach realizacji zadania przewiduje się następujące działania:

  1. Animator osób bezdomnych – innowacja.

2.Job coaching – innowacja.

  1. Szkolenie z obsługi komputera podstawowych programów i Internetu.
  2. Wsparcie terapeutyczne (indywidualne i grupowe).

5.Warsztaty ergoterapeutyczne.

  1. Kursy i szkolenia zawodowe.
  2. Promocja zadania.
  3. Zarządzanie zadaniem.

Nadrzędnym celem realizacji zadania jest reintegracja społeczno–zawodowa osób bezdomnych przebywających w Ośrodku Rehabilitacyjno–Postresocjalizacyjnym
w Darżewie poprzez szerokie spektrum oddziaływań oraz bogatą ofertę działań służących nabyciu kompetencji niezbędnych do powrotu na rynek pracy oraz do społeczeństwa. Wszelkie działania przewidziane w programie będą dostosowane do indywidualnych potrzeb, predyspozycji i możliwości fizyczno-psychicznych poszczególnych osób biorących udział w zadaniu. Zadanie wykorzystuje dobre praktyki wypracowane przez oferenta
w latach wcześniejszych, gwarantując tym samym wysoką jakość i skuteczność  oddziaływań.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach programu pn. „ Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, 
Moduł II Aktywizacja,  Cel: prowadzenie działań aktywizujących  skierowanych do osób bezdomnych

 

Nadzieja – kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych

Od 01.06.2016r. na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno–Postresocjalizacyjnego w Darżewie jest realizowany projekt pn. „Nadzieja-kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych” współfinansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2016 r.”. Działania zawarte w projekcie skierowane są bezpośrednio do 10 osób bezdomnych przebywających na terenie Ośrodka. Zadanie obejmuje swoim zakresem poprawę standardu pobytu i noclegu osób przebywających na oddziale dla osób bezdomnych poprzez remont i adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń, w których przebywać będą te osoby oraz zakup drobnego sprzętu gastronomicznego do kuchni. Jednym z głównych działań przewidzianych w realizacji zadania są prace ergoterapeutyczne, obejmujące swoim zakresem przede wszystkim drobne prace ogrodowe, porządkowe, remontowo – budowlane oraz adaptacyjne. Prace wykonywane w ramach ergoterapii będą dostosowane do indywidualnych możliwości zarówno fizycznych jak i psychicznych poszczególnych osób.

 

Zadanie pn. „Nadzieja – kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych” współfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Umowa nr 283/S1/2016.

Miej Świadomość

Szkody wynikające z przyjmowania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych

Uzależnienie jest silną potrzebą lub uczuciem przymusu zażywania substancji psychoaktywnej lub  wykonywania czynności z utratą kontroli nad nimi. Rozróżniamy trzy rodzaje uzależnień: fizyczne, psychiczne i społeczne. Uzależnienie niesie za sobą wiele negatywnych skutków zarówno dla osoby uzależnionej, jak i jego rodziny jak oraz społeczeństwa. Negatywnymi następstwami wszelkich uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych mogą być problemy zdrowotne, konsekwencje społeczno–ekonomiczne, problemy rodzinne  czy konsekwencje karne.

 

SZKODY ZWIĄZANE Z PRZYJMOWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH (PRZYKŁADY)

I. Szkody zdrowotne – somatyczne:

– ostre zatrucie,

– wychudzenie, wyniszczenie,

– zakażenie wirusem HIV, HCV, HBV,

– zakrzepy w żyłach i zatory tętnicze,

– patologie ciąży i porodu,

-zakażenia bakteryjne, w tym posocznice,  np. gronkowiec złocisty,

– świerzb, grzybica,

– choroby przenoszone drogą płciową,

– ropnie i ropowice skóry w miejscach po zastrzykach.

 

II. Szkody zdrowotne – psychiczne:

– bezsenność,

– depresja/próby samobójcze,

– zaburzenia pamięci,

– zespoły organiczne np. otępienie,

-zaburzenia uczuciowości.

 

III. Szkody społeczne

– osłabienie więzi rodzinnych,

– bezdomność,

– bezrobocie,

– konflikty z prawem,

– niepełnosprawność,

– obciążenie społeczeństwa pomocą socjalną.

 

!!!Pamiętaj!!!!

Każda substancja psychoaktywna może wywołać niepożądane efekty.

Nigdy nie prowadź samochodu po zażyciu substancji psychoaktywnych.

Dopalacze to nic innego jak nowe narkotyki, których użycie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Nowe narkotyki charakteryzują się wysoką toksycznością nawet w mikroskopijnych dawkach.

Ich użycie łatwo może doprowadzić do trwałego uszkodzenia organów wewnętrznych i ośrodkowego układu nerwowego.

Nigdy nie mieszaj ze sobą narkotyków oraz narkotyków albo leków z alkoholem.

Jeżeli zażywasz leki szczególnie uważaj – niektóre leki mogą wchodzić w groźne interakcje z narkotykami.

Posiadanie każdej, nawet najmniejszej ilości narkotyku stanowi przestępstwo i jest zagrożone karą, łącznie z karą pozbawienia wolności.

Wiedz, że narkotyki na każdego działają inaczej!

 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjny w Darżewie

 

 

Zadanie  pn. „ Cel strategiczny 1: Ograniczenie szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Cel cząstkowy 1.2: Ograniczenie szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych. 1.2.1: Prowadzenie edukacji publicznej na temat szkód wynikających z uzależnienia, w tym z uzależnień behawioralnych oraz z zażywania substancji psychoaktywnych. Miej świadomość” .Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020 ujętych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w 2016”.

Szkoła wolna od uzależnień

Projekt jest bezpośrednio skierowany do uczniów klas III Gimnazjum Publicznego im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Bobolicach, kl. VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach, kl.VI Szkoły Podstawowej w Darginii,  kl. VI Szkoły Podstawowej w Drzewianach. Całość zadania obejmuje swoim zakresem kompleks działań mających przyczynić się do zmniejszenia używania środków psychoaktywnych przez młodych mieszkańców gminy Bobolice oraz wzrost wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień, a także wzrost świadomości beneficjentów nt. przyczyn, skutków, mechanizmów uzależnień jak również potencjalnych zagrożeń wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych, które w konsekwencji prowadzą do pogłębiania się problemu patologii społecznych. W ramach zadania przewidziano następujące przeprowadzenie 13 godzin spotkań/prelekcji dot. problematyki uzależnień i patologii społecznych w placówkach objętych wsparciem. Wszystkie działania przewidziane w projekcie gwarantują osiągnięcie wyznaczonych celów, a kompetentna  i doświadczona kadra zapewni rzetelne i prawidłowe rozliczenie przyznanej dotacji. Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Bobolice w w/w placówkach oświatowych (Drzewiany, Dargiń, Bobolice) oraz na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnego w Darżewie, gmina Bobolice, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Bobolice na realizację projektu „Szkoła wolna od uzależnień w ramach działania
„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

 

 

 

Pokonać bezdomność

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych” współfinasowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest aktywizacja  społeczno – zawodowa osób bezdomnych zamieszkałych w darżewskiej placówce. W ramach realizacji zadania uczestnicy zostaną objęci różnymi instrumentami aktywizacyjnymi m.in. otrzymają wsparcie asystenta osoby bezdomnej, coacha kariery i terapeuty. Ponadto bezpośredni odbiorcy programu będą uczestniczyć w szkoleniu z obsługi komputera podstawowych programów i Internetu, warsztatach ergoterapeutycznych oraz kursach i szkoleniach zawodowych. Realizacja programu potrwa do 31.12.2018r.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pn.” Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”,
Moduł II Aktywizacja,  Cel: prowadzenie działań aktywizujących  skierowanych do osób bezdomnych

 

 

WARTO WIEDZIEĆ – HIV/AIDS

 

 

Zadanie pn. „Warto wiedzieć – HIV/AIDS ” jest współfinansowane ze środków
budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. Umowa nr 82/ZP/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.

 

 

HIV/AIDS -WŁĄCZ MYŚLENIE

 

współfinansowane ze środków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Umowa nr 84/ZP/2017

 

Dobra strategia – skuteczna profilaktyka

 

 

Zadanie pn. „Zwalczanie narkomanii: Dobra strategia-skuteczna profilaktyka.

Cel strategiczny 3:  Ograniczenie zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież cel cząstkowy 3.1: Zwiększenie jakości i dostępności programów profilaktycznych z zakresu uzależnień. Działanie: 3.1.1 Szkolenie pracowników instytucji zajmujących się: edukacją, pomocą społeczną, wymiarem sprawiedliwości, pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie strategii profilaktycznych. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020 ujętych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w 2018”.

 

 

ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

 

 

Zadanie pn.” Zanim będzie za późno” dofinansowane z budżetu gminy Bobolice w ramach współpracy
z organizacjami pozarządowymi w 2017r.

Umowa nr PKW.524.12.2017