DARŻEWO

Ośrodek Terapii i Uzależnień 

DARŻEWO

Ośrodek Terapii i Uzależnień 

DARŻEWO

Ośrodek Terapii i Uzależnień 
Wolni od uzależnień

 

 

Zadanie pn. „Wolni od uzależnień ” jest współfinansowane ze środków Gminy Bobolice
w ramach działania „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

 

Edukacja z zakresu HIV/AIDS różnych grup społecznych

Od 01.05.2021r. do 30 czerwca 2021r. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnym w Darżewie realizowany jest projekt pn. „Edukacja z zakresu HIV/AIDS różnych grup społecznych” dofinansowany ze środków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. Zadanie będzie realizowane w formie  4 warsztatów edukacyjnych pn. „ Warto wiedzieć – HIV/AIDS” dla  podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnego w Darżewie. Każda z grup będzie liczyła 10 osób. Warsztaty będą miały charakter teoretyczny i praktyczny. W trakcie zajęć teoretycznych prelegent wygłosi godzinną prezentację nt. problematyki HIV/AIDS (m.in. przyczyn, objawów, przebiegu zakażenia, sposobów zapobiegania oraz skutków zakażenia).  Druga część warsztatów będzie miała charakter praktyczny i dotyczyła będzie nauki udzielania pierwszej pomocy osobom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS. Całość zadania obejmuje swoim zakresem kompleks działań mających przyczynić się do wzrostu świadomości mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w zakresie problematyki HIV/AIDS. Głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego.

Alina Sichowska

Koordynator projektu

Zadanie pn. „Edukacja z zakresu HIV/AIDS różnych grup społecznych ”

jest współfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Umowa nr 480/ZPS-2/2021 z dnia 30.04.2021r

 

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI, Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.

Projekt będzie realizowany w Ośrodku Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnym w Darżewie od
01 kwietnia do 31 grudnia 2021r.  Działania zawarte w projekcie skierowane są bezpośrednio do 8 osób bezdomnych przebywających na terenie Ośrodka. Jest to grupa mężczyzn w wieku pomiędzy 18-67 lat. Są to osoby bezdomne, w tym długotrwale bezrobotne, chore, borykające się z problemem uzależnienia, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym, które poprzez specyficzny styl życia zostały wyalienowane ze społeczeństwa oraz całkowicie wypadły z pełnienia określonych w nim ról. Wszystkie działania zawarte w ofercie  przysłużą się do zniwelowania w/w problemów, z którymi się borykają osoby bezdomne, a także zaspokoją wszystkie ich  potrzeby. Poprzez szereg kompleksowych oddziaływań oferowanych w ramach niniejszego zadania, prowadzących do reintegracji zawodowej m.in. organizacji kursów i szkoleń zawodowych, wsparciu job coacha, ergoterapii uczestnicy uzyskają odpowiednie umiejętności zawodowe, staną się bardziej mobilni na rynku pracy,  podniosą swe kwalifikacje, będą gotowi do profesjonalnego świadczenia pracy. Dzięki ergoterapii uczestnicy nabędą umiejętności przydatne w życiu codziennym (np. uprawa warzyw, przygotowywanie potraw), a także w życiu zawodowym ( prace  ogrodnicze, kucharskie, porządkowe itp.). Wsparcie terapeutyczne posłuży uporaniu się beneficjentów z problemem uzależnienia oraz wykorzystaniu wszelkich zasobów jakie posiadają i jakimi dysponują (talenty, zdolności, mocne strony) do zmiany swojego życia z pasywnego na aktywny. Za pomocą oddziaływań asystenta niezależnego życia uregulują swoją sytuację socjalno – prawną i ekonomiczną, zaspokoją potrzebę asymilacji społecznej, a także rozwiążą problemy natury psychologicznej. Wszystkie zaplanowane działania przyczynią się do podjęcia przez uczestników programu próby usamodzielnienia się oraz wzrostu poczucia własnej wartości i sprawczości, a także życia  zgodnie z przyjętymi normami i zasadami społecznymi. Projekt jest kontynuacją programów readaptacji społeczno – zawodowej realizowanych przez Ośrodek w Darżewie od kilku lat z wysokim stopniem efektywności.

Alina Sichowska

Koordynator projektu

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
w ramach programu pn.” Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”,
Moduł II Wsparcie osób w kryzysie bezdomności,

Cel: prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności.

Nawigator-program wsparcia osób bezdomnych

Od września 2020r. w darżewskim ośrodku jest realizowany kolejny program skierowany do osób bezdomnych współfinansowany ze środków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. W projekcie bierze udział 7 osób zamieszkujących tutejsze Schronisko. Są to osoby długotrwale bezrobotne, chore, borykające się z problemem uzależnienia. Dzięki realizacji projektu pragniemy poprawić ich komfort życia, stworzyć namiastkę prawdziwego domu, którego wielu z nich wcześniej nie miało. Poprzez dofinansowanie, podnosząc standard pomieszczeń oraz ich doposażenie możemy przynajmniej w niewielkiej części zwrócić osobom bezdomnym poczucie wartości i godności, na które w pełni zasługują. Ze środków otrzymanych w ramach realizacji zadania wyposażone zostaną trzy pomieszczenia mieszkalne, wykonana będzie modernizacja (prace glazurnicze, malarskie) oraz wyposażenie pomieszczenia socjalnego oraz przedpokoju w jednym z budynków, a także zakupiony drobny sprzęt kuchenny. Ponadto beneficjenci są objęci  niezbędnymi działaniami osłonowymi. Bezpośredni udział uczestników zadania w ergoterapii pozwoli na wzrost  poczucia własnej wartości i sprawczości, zniwelowanie tzw. „nieporadności życiowej”, a także przyczyni się do wzrostu motywacji  do działania i wzięcia życia we własne ręce. Poprzez szereg kompleksowych oddziaływań oferowanych w ramach zadania  m.in. ergoterapii uczestnicy uzyskają odpowiednie umiejętności zawodowe i będą  gotowi do powrotu na rynek pracy. Projekt jest kontynuacją programów readaptacji społeczno – zawodowej realizowanych przez Ośrodek w Darżewie od kilku lat z wysokim stopniem efektywności.

 

Alina Sichowska

Koordynator projektu

 

Zadanie pn. „Nawigator- kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych”  jest współfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Umowa nr 603/ZPS-3/2020

 

Z kulturą na Ty

 

 

Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski

 

Szkoła wolna od uzależnień – edycja 2020

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Bobolice
na realizację projektu „Szkoła wolna od uzależnień – edycja 2020” w ramach działania „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

 

HIV/AIDS BEZ TAJEMNIC

Od 01.08.2020 w Ośrodku Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnym w Darżewie realizowany jest projekt pn. „HIV/AIDS BEZ TAJEMNIC ” dofinansowany ze środków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. Zadanie będzie realizowane w formie 4 warsztatów edukacyjnych pn.” Wszystko o HIV/AIDS” dla  podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno –Postresocjalizacyjnego w Darżewie. Warsztaty będą miały charakter teoretyczny i praktyczny. W trakcie zajęć teoretycznych prelegent wygłosi godzinną prezentację nt. problematyki HIV/AIDS (m.in. przyczyn, objawów, przebiegu zakażenia, sposobów zapobiegania oraz skutków zakażenia).  Druga część warsztatów będzie miała charakter praktyczny i dotyczyła będzie nauki udzielania pierwszej pomocy osobom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS. Całość zadania obejmuje swoim zakresem kompleks działań mających przyczynić się do wzrostu świadomości mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w zakresie problematyki HIV/AIDS. Głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego.

Alina Sichowska

Koordynator projektu

 

Zadanie pn. „Wszystko o HIV/AIDS ” jest współfinansowane ze środków budżetu
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Umowa nr 568/ZPS-2/2020 z dnia 22.07.2020r.

 

Pokonać bezdomność…., Edycja 2020

Od 4 maja 2020r. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnym w Darżewie trwa realizacja zadania pn. „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Moduł II: Aktywizacja, Cel: prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych” dofinansowany ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Działania zawarte w projekcie skierowane są bezpośrednio do 8 osób bezdomnych przebywających na terenie Ośrodka. W ramach programu beneficjenci zostaną objęci  m.in. wsparciem case menagera i terapeuty uzależnień i coacha kariery, a także będą uczestniczyć w ergoterapii, warsztatach informatycznych, dogoterapii oraz kursach i szkoleniach zawodowych. Głównym celem realizacji zadania jest   reintegracja społeczno-zawodowa osób bezdomnych poprzez szereg oddziaływań pozwalających na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych oraz wszelkich niezbędnych umiejętności potrzebnych na rynku pracy i w życiu codziennym. Wszystkie działania przewidziane w programie będą dostosowane do indywidualnych potrzeb, predyspozycji i możliwości fizyczno-psychicznych poszczególnych osób biorących udział w zadaniu. Uczestnictwo osób bezdomnych w  programie jest dla nich szansą na nowe, lepsze życie, a objęcie ich kompleksowym wsparciem zagwarantuje wysoką efektywność resocjalizacyjną i readaptacyjną.

Alina Sichowska

Koordynator projektu

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach programu pn.” Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”,
Moduł II Aktywizacja,  Cel: prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

 

Wszystko o HIV/AIDS

Od 10 maja br. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnym w Darżewie realizowane jest zadanie w pn. „Wszystko o HIV/AIDS” dofinansowane ze środków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. Zadanie będzie realizowane w formie prelekcji oraz warsztatów edukacyjnych  nt. problematyki HIV/AIDS  dla uczniów z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno –Postresocjalizacyjnego w Darżewie. Prelekcje są bezpośrednio skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie, VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie, Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie i Zespołu Szkół nr 2 w Koszalinie, natomiast odbiorcami warsztatów edukacyjnych pn. „Z HIV i AIDS na Ty” podopieczni Ośrodka w Darżewie. Całość zadania obejmuje swoim zakresem kompleks działań mających przyczynić się do wzrostu świadomości mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w zakresie przyczyn, działań zapobiegawczych, skutków, jak również potencjalnych zagrożeń wynikających z zakażenia wirusem HIV/AIDS. Głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego. Projekt jest zgodny z harmonogramem Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS opracowanym na lata 2017-2021.

 

Zadanie pn. „Wszystko o HIV/AIDS ” jest współfinansowane ze środków budżetu
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Umowa nr 422/ZPS-2/2019 z dnia 10 maja 2019r.

 

„Włącz myślenie - program informacyjno – edukacyjny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Od 1 kwietnia w Ośrodku Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnym w Darżewie realizowane jest zadanie pn. „Włącz myślenie  –  program informacyjno – edukacyjny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym” dofinansowane środkami ujętymi w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2019. Projekt obejmuje swoim zakresem 2 działania. Pierwszym z nich jest cykl prelekcji/spotkań z uczniami szkół ponadgimnazjalnych (klasy I i II) oraz podstawowych (klasy VII i VIII) z terenu województwa zachodniopomorskiego nt. uzależnień behawioralnych. Drugim jest kampania edukacyjno – informacyjno – promocyjna o zjawisku uzależnienia behawioralnego i jego zagrożeniach. Bezpośrednimi odbiorcami zadań jest młodzież szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, a pośrednimi odbiorcami jest społeczność lokalna i odbiorcy działań informacyjno-promocyjnych. Do pierwszego z działań projektu zostanie bezpośrednio zaangażowany Zespół Szkół Publicznych w Polanowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie, Szkoła Podstawowa w Tychowie, Szkoła Podstawowa w Bobolicach, Zespół Szkół w Białym Borze, Zespół Szkół nr 2 w Koszalinie, Zespół Szkół nr 1 w Koszalinie. Głównym celem realizacji zadania będzie podniesienie świadomości odbiorców projektu nt. zjawiska uzależnień behawioralnych oraz ograniczenie szkód wynikających z uzależnień behawioralnych poprzez prowadzenie edukacji publicznej w formie spotkań/prelekcji i kampanii edukacyjno-informacyjno-promocyjnej. Uczestnicy projektu w znacznym stopniu zwiększą swoją wiedzę z zakresu mechanizmu powstawania, przyczyn oraz skutków jakie powodują uzależnienia behawioralne zarówno dla samego uzależnionego jak również dla jego bliskich oraz całego społeczeństwa. Zadanie wykorzysta dobre praktyki wypracowane przez oferenta w latach wcześniejszych, gwarantując tym samym wysoką jakość i skuteczność oddziaływań. Realizacja zadania wpisuje się w cele założone w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012 – 2020: Cel strategiczny 1: Ograniczenie szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Cel cząstkowy 1.2: Ograniczenie szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych. 1.2.1: Prowadzenie edukacji publicznej na temat szkód wynikających z uzależnienia, w tym z uzależnień behawioralnych oraz z zażywania substancji psychoaktywnych.

Alina Sichowska

Koordynator projektu

 

Zadanie pn. „Włącz myślenie –  program informacyjno – edukacyjny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym” Zadanie współfinansowane ze środków ujętych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2019.

 

Uzależnienie behawioralne i jego wpływ na zdrowie i życie ludzi

Historia uzależnienia jest tak stara jak człowieczeństwo. Taka już jest natura ludzka, że jeśli coś sprawia nam przyjemność chcemy tego więcej aż wreszcie tracimy nad tym kontrolę. Dziś obok alkoholizmu i narkomanii rozpoznajemy równie niebezpieczne uzależnienia od zachowań. Uzależnienie behawioralne, bo o nim mowa, polega na ciągłym powtarzaniu określonej czynności w celu uzyskania przyjemnych stanów emocjonalnych takich jak euforia czy ulga. Staje się ona nałogowa wówczas, gdy człowiek czuje nieodparty przymus powtarzania jej pomimo ponoszenia kosztów w codziennym funkcjonowaniu. Repertuar zachowań uzależniających jest bardzo szeroki. Obecnie najczęściej wymieniane są gry hazardowe czy komputerowe, Internet, jedzenie, praca i zakupy. Można również uzależnić się od seksu, telefonów, kart płatniczych, środków masowego przekazu czy przesadnego dbania o wygląd, zdrowie czy sprawność fizyczną. Osoba uzależniona, odcięta od możliwości realizowania nałogowej czynności zachowuje się jak narkoman na głodzie. Może być agresywna bądź apatyczna, często unika kontaktu z innymi ludźmi, gdyż realizacja uzależnienia staje się centrum jej zainteresowań. Towarzyszy temu zespół mechanizmów obronnych, którymi uzależniony zniekształca i blokuje trudne, zagrażające treści związane z nałogiem i jego negatywnymi konsekwencjami. Dzięki czemu wytwarza różnorodne złudzenia na temat swojego życia minimalizując w ten sposób chęć do zmiany destrukcyjnego zachowania. Leczenie uzależnienia behawioralnego polega dokładnie na takiej samej terapii, którą przechodzą alkoholicy czy narkomani. W jej zaawansowanym stadium warto szukać pomocy u specjalistów terapii uzależnień. Natomiast w profilaktyce istotna jest edukacja zwłaszcza młodego pokolenia, które najchętniej wchodzi w zachowania uzależniające. A jest o co walczyć bowiem uzależnienia od zachowania w niewidoczny sposób pochłaniają coraz więcej ludzi. Koszty tego zjawiska ponosi całe społeczeństwo. Osoby uzależnione w wyniku swojego problemu zapadają na różnego rodzaju choroby somatyczne i psychiczne. Wypadają również ze swoich ról społecznych stając się nieprzystosowanymi do poprawnego funkcjonowania w środowisku. Zamieniają pozytywne zachowania na negatywne poświęcając miłość, przyjaźń czy lojalność, oszukują najbliższych. Zdarza się również, że wchodzą na drogę przestępstwa, by zdobyć potrzebne realizacji uzależnienia pieniądze.  Wówczas pomocy terapeutycznej wymaga cała rodzina, która jest wciągnięta w zaklęty wir choroby.

 

SZKODY ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM BEHAWIORALNYM (przykłady)

  1. Szkody zdrowotne – somatyczne:

– wychudzenie bądź otyłość,

– osłabienie wzroku i słuchu,

– bóle głowy,

– skrzywienia kręgosłupa,

– nadwyrężenie mięśni nadgarstka

– ogólne zmęczenie organizmu.

 

  1. Szkody zdrowotne – psychiczne:

– bezsenność,

– depresja/próby samobójcze,

– zaburzenia pamięci,

– zespoły organiczne np. otępienie,

-lęki i fobie,

-zaburzenia uczuciowości i emocjonalności.

III. Szkody społeczne

 – osłabienie więzi rodzinnych, i społecznych,

– izolacja społeczna

– wzrost przestępczości na tle rabunkowym,

– bezdomność,

– bezrobocie,

– konflikty z prawem,

– obciążenie społeczeństwa pomocą socjalną.

 

                                                                                                                                                                                               Michał Śwircz

 

Zadanie pn. „Włącz myślenie –  program informacyjno – edukacyjny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.” Zadanie współfinansowane ze środków ujętych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w roku 2019.

 

Program pomocy osobom bezdomnym, Edycja 2019

Zadanie realizowane będzie od 01.03.2019r.do 31.12.2019r. na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnego w Darżewie. Działania zawarte w projekcie skierowane są bezpośrednio do 8 osób bezdomnych przebywających na terenie Ośrodka. W ramach realizacji zadania przewiduje się następujące działania:

  1. Animator osób bezdomnych – innowacja.

2.Job coaching – innowacja.

  1. Szkolenie z obsługi komputera podstawowych programów i Internetu.
  2. Wsparcie terapeutyczne (indywidualne i grupowe).

5.Warsztaty ergoterapeutyczne.

  1. Kursy i szkolenia zawodowe.
  2. Promocja zadania.
  3. Zarządzanie zadaniem.

Nadrzędnym celem realizacji zadania jest reintegracja społeczno–zawodowa osób bezdomnych przebywających w Ośrodku Rehabilitacyjno–Postresocjalizacyjnym
w Darżewie poprzez szerokie spektrum oddziaływań oraz bogatą ofertę działań służących nabyciu kompetencji niezbędnych do powrotu na rynek pracy oraz do społeczeństwa. Wszelkie działania przewidziane w programie będą dostosowane do indywidualnych potrzeb, predyspozycji i możliwości fizyczno-psychicznych poszczególnych osób biorących udział w zadaniu. Zadanie wykorzystuje dobre praktyki wypracowane przez oferenta
w latach wcześniejszych, gwarantując tym samym wysoką jakość i skuteczność  oddziaływań.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach programu pn. „ Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, 
Moduł II Aktywizacja,  Cel: prowadzenie działań aktywizujących  skierowanych do osób bezdomnych

 

Nadzieja – kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych

Od 01.06.2016r. na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno–Postresocjalizacyjnego w Darżewie jest realizowany projekt pn. „Nadzieja-kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych” współfinansowany ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej na 2016 r.”. Działania zawarte w projekcie skierowane są bezpośrednio do 10 osób bezdomnych przebywających na terenie Ośrodka. Zadanie obejmuje swoim zakresem poprawę standardu pobytu i noclegu osób przebywających na oddziale dla osób bezdomnych poprzez remont i adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń, w których przebywać będą te osoby oraz zakup drobnego sprzętu gastronomicznego do kuchni. Jednym z głównych działań przewidzianych w realizacji zadania są prace ergoterapeutyczne, obejmujące swoim zakresem przede wszystkim drobne prace ogrodowe, porządkowe, remontowo – budowlane oraz adaptacyjne. Prace wykonywane w ramach ergoterapii będą dostosowane do indywidualnych możliwości zarówno fizycznych jak i psychicznych poszczególnych osób.

 

Zadanie pn. „Nadzieja – kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych” współfinansowane z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Umowa nr 283/S1/2016.

Miej Świadomość

Szkody wynikające z przyjmowania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych

Uzależnienie jest silną potrzebą lub uczuciem przymusu zażywania substancji psychoaktywnej lub  wykonywania czynności z utratą kontroli nad nimi. Rozróżniamy trzy rodzaje uzależnień: fizyczne, psychiczne i społeczne. Uzależnienie niesie za sobą wiele negatywnych skutków zarówno dla osoby uzależnionej, jak i jego rodziny jak oraz społeczeństwa. Negatywnymi następstwami wszelkich uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych mogą być problemy zdrowotne, konsekwencje społeczno–ekonomiczne, problemy rodzinne  czy konsekwencje karne.

 

SZKODY ZWIĄZANE Z PRZYJMOWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH (PRZYKŁADY)

I. Szkody zdrowotne – somatyczne:

– ostre zatrucie,

– wychudzenie, wyniszczenie,

– zakażenie wirusem HIV, HCV, HBV,

– zakrzepy w żyłach i zatory tętnicze,

– patologie ciąży i porodu,

-zakażenia bakteryjne, w tym posocznice,  np. gronkowiec złocisty,

– świerzb, grzybica,

– choroby przenoszone drogą płciową,

– ropnie i ropowice skóry w miejscach po zastrzykach.

 

II. Szkody zdrowotne – psychiczne:

– bezsenność,

– depresja/próby samobójcze,

– zaburzenia pamięci,

– zespoły organiczne np. otępienie,

-zaburzenia uczuciowości.

 

III. Szkody społeczne

– osłabienie więzi rodzinnych,

– bezdomność,

– bezrobocie,

– konflikty z prawem,

– niepełnosprawność,

– obciążenie społeczeństwa pomocą socjalną.

 

!!!Pamiętaj!!!!

Każda substancja psychoaktywna może wywołać niepożądane efekty.

Nigdy nie prowadź samochodu po zażyciu substancji psychoaktywnych.

Dopalacze to nic innego jak nowe narkotyki, których użycie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Nowe narkotyki charakteryzują się wysoką toksycznością nawet w mikroskopijnych dawkach.

Ich użycie łatwo może doprowadzić do trwałego uszkodzenia organów wewnętrznych i ośrodkowego układu nerwowego.

Nigdy nie mieszaj ze sobą narkotyków oraz narkotyków albo leków z alkoholem.

Jeżeli zażywasz leki szczególnie uważaj – niektóre leki mogą wchodzić w groźne interakcje z narkotykami.

Posiadanie każdej, nawet najmniejszej ilości narkotyku stanowi przestępstwo i jest zagrożone karą, łącznie z karą pozbawienia wolności.

Wiedz, że narkotyki na każdego działają inaczej!

 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjny w Darżewie

 

 

Zadanie  pn. „ Cel strategiczny 1: Ograniczenie szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych. Cel cząstkowy 1.2: Ograniczenie szkód wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych. 1.2.1: Prowadzenie edukacji publicznej na temat szkód wynikających z uzależnienia, w tym z uzależnień behawioralnych oraz z zażywania substancji psychoaktywnych. Miej świadomość” .Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020 ujętych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w 2016”.

Szkoła wolna od uzależnień

Projekt jest bezpośrednio skierowany do uczniów klas III Gimnazjum Publicznego im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Bobolicach, kl. VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach, kl.VI Szkoły Podstawowej w Darginii,  kl. VI Szkoły Podstawowej w Drzewianach. Całość zadania obejmuje swoim zakresem kompleks działań mających przyczynić się do zmniejszenia używania środków psychoaktywnych przez młodych mieszkańców gminy Bobolice oraz wzrost wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień, a także wzrost świadomości beneficjentów nt. przyczyn, skutków, mechanizmów uzależnień jak również potencjalnych zagrożeń wynikających z nadużywania środków psychoaktywnych, które w konsekwencji prowadzą do pogłębiania się problemu patologii społecznych. W ramach zadania przewidziano następujące przeprowadzenie 13 godzin spotkań/prelekcji dot. problematyki uzależnień i patologii społecznych w placówkach objętych wsparciem. Wszystkie działania przewidziane w projekcie gwarantują osiągnięcie wyznaczonych celów, a kompetentna  i doświadczona kadra zapewni rzetelne i prawidłowe rozliczenie przyznanej dotacji. Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Bobolice w w/w placówkach oświatowych (Drzewiany, Dargiń, Bobolice) oraz na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnego w Darżewie, gmina Bobolice, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Gminy Bobolice na realizację projektu „Szkoła wolna od uzależnień w ramach działania
„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

 

 

 

Pokonać bezdomność

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych” współfinasowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest aktywizacja  społeczno – zawodowa osób bezdomnych zamieszkałych w darżewskiej placówce. W ramach realizacji zadania uczestnicy zostaną objęci różnymi instrumentami aktywizacyjnymi m.in. otrzymają wsparcie asystenta osoby bezdomnej, coacha kariery i terapeuty. Ponadto bezpośredni odbiorcy programu będą uczestniczyć w szkoleniu z obsługi komputera podstawowych programów i Internetu, warsztatach ergoterapeutycznych oraz kursach i szkoleniach zawodowych. Realizacja programu potrwa do 31.12.2018r.

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pn.” Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”,
Moduł II Aktywizacja,  Cel: prowadzenie działań aktywizujących  skierowanych do osób bezdomnych

 

 

WARTO WIEDZIEĆ – HIV/AIDS

 

 

Zadanie pn. „Warto wiedzieć – HIV/AIDS ” jest współfinansowane ze środków
budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego. Umowa nr 82/ZP/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.

 

 

HIV/AIDS -WŁĄCZ MYŚLENIE

 

współfinansowane ze środków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Umowa nr 84/ZP/2017

 

Dobra strategia – skuteczna profilaktyka

 

 

Zadanie pn. „Zwalczanie narkomanii: Dobra strategia-skuteczna profilaktyka.

Cel strategiczny 3:  Ograniczenie zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież cel cząstkowy 3.1: Zwiększenie jakości i dostępności programów profilaktycznych z zakresu uzależnień. Działanie: 3.1.1 Szkolenie pracowników instytucji zajmujących się: edukacją, pomocą społeczną, wymiarem sprawiedliwości, pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie strategii profilaktycznych. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020 ujętych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w 2018”.

 

 

ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

 

 

Zadanie pn.” Zanim będzie za późno” dofinansowane z budżetu gminy Bobolice w ramach współpracy
z organizacjami pozarządowymi w 2017r.

Umowa nr PKW.524.12.2017

 

Share This